شهريه معرفي به استاد

 

 

قابل   توجه    كليه   دانشجويان

با    توجه    به    تبصره    3    ماده    9    آئين    نامه   نحوه    دريافت    شهريه   دانشگاهها   و    موسسه هاي     آموزش    عالي     كه    طي    نامه    2/24/86198   مورخ    94/5/6     معاونت    محترم    آموزشي     وزارت    علوم     تحقيقات     و     فنآوري  اعلام    گرديده    است    (   استفاده    دانشجو     از    فرصت     معرفي     به    استاد       برابر    ضوابط     مندرج     در     آئين نامه    آموزشي مستلزم     پرداخت    نصف     شهريه    ثابت    توسط    دانشجو     خواهد    بود   )     لذا     از     هم     ا كنون     به    اطلاع    كليه     دانشجويان گرامي    مي رساند    كه    در     زمان     انتخاب     واحد    و    حذف    و    اضافه    و    يا    حذف     درس    و    يا    لحاظ    نمودن     درسي      براي معرفي     به     استاد     مورد    فوق    را    مد    نظر     قرار     دهند    زيرا    از    نيمسال    اول    95-94     دانشجويان     كه   از    معرفي    به    استاد استفاده    نمايند    لازم    است    نصف    شهريه    ثابت    را    بهمراه     شهريه    درس    مربوطه    پرداخت   نمايند.

                                                                                                                  محمدرضا حقدادي

معاون آموزشي و دانشجويي

رونوشت : 1- امور محترم مالي

            2- امور محترم آموزشي

            3- تابلو اعلانات و سايت موسسه

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir