بیمه حوادث دانشجویی

بیمه حوادث دانشجویی

کلیه دانشجویان موسسه در دوران تحصیل خود تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند و در صورت هرگونه حادثه می توانند از بیمه حوادث دانشجویی استفاده کنند.

لذا درمواقع ضروری به امور مالی موسسه مراجعه و در جریان کلیه امور تحت پوشش قرار بگیرید.

امور مالی موسسه آموزش عالی مهر اراک

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir