درباره موسسه آموزش عالی مهر اراک

استان مرکزی در یک نگاه

موقعیت: مرکز ایران

مجاورت: شمال: استان های تهران و قزوین جنوب : استان های لرستان و اصفهان شرق : استان های تهران، قم و اصفهان غرب : استان همدان

وسعت : 29.530 کیلومتر مربع

جمعیت : جمعیت استان طبق آخرین سر شماری نفوس و مسکن در سال 1385 بالغ بر 1.351.257 بوده است.

تقسیمات : 12 شهرستان ، 23 بخش ، 32 شهر ، 66 دهستان و 1.273 آبادی دارای سکنه و 46 آبادی خالی از سکنه

مرکز : اراک

تقسیمات کشوری:

براساس آخرین تقسیمات کشوری ، استان مرکزی از 12 شهرستان (آشتیان ، اراک ، خنداب، تفریش ، خمین ، دلیجان ، زرندیه، ساوه ، شازند، فراهان، کمیجان و محلات) 23 بخش ، 32 شهر ، 66 دهستان و 1273 آبادی دارای سکنه تشکیل شده است. البته ایجاد شهرستان خنداب و بخش ساروق در سال 1386 و شهرستان فراهان و بخشهای خنجین ، معصومیه و قره کهریز در سال 88 به تصویب هیات محترم دولت رسیده است.

 

 

 

وضعیت تقسیمات کشوری استان مرکزی و مقایسه آن با کشور شهرستانها، بخش ها و دهستانهای استان مرکزی

شرح

استان

کشور

درصد (استان نسبت به کشور)

مساحت (کیلومتر مربع)

29405

1648195

8/1

تعداد شهر

32

1016

3

تعداد بخش

23

889

24/2

تعداد دهستان

66

2400

6/2

تعداد آبادی دارای سکنه

1273

64000

2

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

دستيابي به آرمان هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگي ، علمي، اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي است . مقوله علم و فناوري از  مهم ترين زير ساخت هاي پيشرفت كشور و ابزار جدي براي رقابت در عرصه هاي مختلف بين المللي است. به اين ترتيب تحقق آرمان هاي متعالي انقلاب اسلامي ايران نظير   احياي تمدن عظيم اسلامي ، حضور سازنده ، فعال و پيشرو در ميان ملت ها و كسب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان درگرو پيشرفتي همه جانبه در علوم مي باشد. علمي كه سه شاخصه عدالت ، معنويت و عقلانيت اركان آن است با توجه به تاكيد ويژه  مقام معظم رهبري در خصوص اهميت بالاي نقش پيشرفت و عدالت در توسعه كشور و با نگرش به رويكرد سند چشم انداز 20 ساله مبني بر توسعه همه جانبه كشور به ويژه  توسعه علمي ، آموزشي ، پژوهشي و همچنين عزم دولت در راستاي تحقق اين رسالت در برقراري تعادل و توازن منطقه اي در آموزش عالي به نظر مي رسد برنامه توسعه علمي و آموزشي كشور بر پايه آمايش با فراهم سازي حمايت ها و بسترها و زير ساخت ها مي تواند گام مهمي در اين راه برداشته شود كه اين سياست گذاري علمي را مي طلبد كه آن را مي توان در مشروحه ذيل بيان كرد.

- بررسي و تحليل وضعيت موجود

- جمع آوري اطلاعات مربوط

- تعيين و ترسيم وضعيت مطلوب براساس راهبردها و اهداف كلان

- انتخاب رشته، اثري مناسب براي تغيير وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب

- اجراي برنامه ها و ارزيابي نتايج حاصل از آن به منظور انجام اصلاح برنامه ها

يكي ديگر از شاخص هاي مطرح در آمايش آموزش عالي ، توجه به رشته هاي مورد نياز فعلي و آینده كشور           ( توجه ويژه به رشته هاي نو و راهبردي ) است. در اين ارتباط مي توان رشته هاي نانو، زيست فناوري ، مهندسي انرژي ، مهندسي هسته اي ، فناوري اطلاعات ، محيط زيست ، نفت و گاز اشاره كرد.

از جمله ملاك هاي استاني موثر كه بايستي با نياز پذيرش و تربيت دانشجو با دانشگاههاي با نگرشي برآمايش انطباق داشته باشد به شرح ذیل نامبرد:

شناسائي استعداد و پنانسيل منابع انساني

- فرآواني وتوزيع جمعيتي و دانش آموزي

    - استعداد و پنانسيل منابع طبيعي

- عوامل جغرافيايي و فرهنگي

- عوامل اقتصادي

- امكانات گردشگري

- اصل عدالت محوري در توسعه آموزش عالي

- عوامل صنعتي

    - وجود پالايشگاهها و كارخانجات در بخش انرژي ، نفت ، پتروشيمي

- عوامل زيست محيطي

و....

 

طرح جامع توسعه موسسه آموزش عالی ، غیر انتفاعی ، غیر دولتی مهر اراک

نقشه جامع علمي كشور كه مورد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و جهت اجرا  ابلاغ گرديده است ، مجموعه اي است جامع و هماهنگ و پويا و آينده نگر، شامل مباني ، اهداف ، سياستها و راهبردها ، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي براي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور مي باشد. بنابر اين موسسات آموزش عالي كشور بايستي متناسب با آن در جهت تخقق رسالتهاي آموزش عالي گام بردارند كه از جمله اين رسالتها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

-        رسالت آموزش عالي در ارتباط با آرمانها و نظام ارزش جامعه

-        رسالت آموزش عالي در امر توليد و غنا بخشيدن به دانش و فرهنگ كشور

-        رسالت آموزش عالي در امر تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز

-  رسالت آموزش عالي در جهت تسريع و تسهيل فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور

-  رسالت آموزش عالي در خصوص برقراري گسترش ارتباط متقابل بين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ديگر بخشهاي فرهنگي ، علمي ، صنعتي ، اقتصادي و خدماتي كشور

-  رسالت آموزش عالي در ايجاد و تسهيل برقراري روابط علمي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي در سطح منطقه اي و بين المللي

با امعان نظر به موارد فوق ، ملاحظه مي شود ارتقاء كمي و كيفي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براساس عدالت آموزشي و با توجه به اسناد بالا دستي نظير فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري ،   سند چشم انداز   1404 ، نقشه جامع علمي كشور ، برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور،  سند آمايش عالي استان درگرو داشتن برنامه مدون ميان مدت و بلند مدت (10) ساله براي هريك از موسسات آموزش عالي امري ضروري مي باشد.

فلذا با توجه به اهميت و ضرورت برنامه ريزي مناسب در حوزه هاي مختلف اعم از (آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي ، فرهنگي ، اداري و مالي مي توان برنامه  موسسه آموزش عالي در زمينه هاي مذكور يك سند حرفه اي و تخصصي نام برد كه با اجراي آن مي توان موارد مشروحه ذيل را از جمله دستاوردهاي موفق برشمرد. اين امكان را فراهم مي آورد تا موسسه آموزش عالي مهر اراک تصوير فعلي فعاليت هاي خود را از دو بعد كمي و كيفي مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد.

رشته هاي علوم فني و مهندسي پیشنهادی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی، غیر دولتی مهر اراک در برنامه 5 ساله

1)- كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري it كليه گرايشها

2)- كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري عمران در كليه گرايشها

3)- كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و د كتري مهندسي صنايع در كليه گرايشها

4)- كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري مهندسي كامپيوتر در كليه گرايشها

5)- كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، دكتري معماري در كليه گرايشها

6)- كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري برق الكترونيك در كليه گرايشها

7)- كارشناسي و كارشناسي ارشد  ترافيك و حمل و نقل

8)- كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي انرژي و فناوري هاي انرژي هاي نو

9)- كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري مكانيك مگاترونيك

10)- طراحي و اجراي كليه دوره ها در كليه مقاطع متناسب بازار كار و اشتغال استان مركزي

رشته هاي علوم انساني

1)- رشته هاي حقوق در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در كليه گرايشها

2)- رشته هاي حسابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در كليه گرايشها

3)- رشته هاي مديريت در مقطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد در كليه گرايشها

4)- زبان انگليسي ( مكالمه و مترجمي ) در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

5)- گردشگري و توريسم در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

6)- رشته كتابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

و در اين راستا ساختار تشكيلاتي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي مهراراك به تصوير كشيده مي شود.

ساختار تشکیلاتی

موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مهر اراک در تاریخ 1/2/86 از شورای گسترش آموزش عالی مجوز فعالیت اخذ نمود و در تاریخ 28/10/87 اساسنامه خود را به تصویب شورای گسترش رساند و از نیمسال اول سال تحصیلی 87- 86 با پذیرش دانشجو در رشته های کاردانی کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار و مهندسی تکنولوژی معماری در مقطع کارشناسی ناپیوسته شروع به فعالیت نمود

 

 

 

 

فهرست و مشخصات اعضای هیئت موسس به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

رتبه علمی

مسئولیت در هیئت موسس

1

احمد آزرم نیا

دکترا

حقوق عمومی

استادیار

سرپرست موسسه

2

منوچهر نمیرانیان

دکترا

جنگلداری

استادیار

عضو

3

محمد علی نجفی قائم مقامی

دکترا

علوم عرب

استادیار

عضو و روحانی مشاور فرهنگی

4

خانم فرخ سهیل ارشدی

دکترا

مدیریت خدمات درمانی

استادیار

عضو و مشاور پژوهشی

5

میر مهرداد میر سنجری

دکترا

محیط زیست

استادیار

عضو و مشاور آموزشی

6

غلامحسن عبدالهی

لیسانس

منابع طبیعی

 

معاون اداری و مالی

7

مسعود نائب عباسی

کارشناسی ارشد

آبخیزداری

مربی

عضو و مشاور دانشجویی

8

دکتر سید حسین هاشمی

دکتری

علوم فقهی

مربی

عضو

 

با توجه به جدول فوق مشخص می گردد که بیشتر اعضا دانشگاهی و دارای سابقه کار اجرائی و پژوهشی و اجرائی در حوزه آموزش عالی و اجتماعی کشور بوده اند و در این رابطه اعضای هیئت امنا جهت تصویب در سال 1389 به شرح ذیل به وزارت علوم تحقیقات و فناوری معرفی شده اند. بر اساس پیگیریهای بعمل آمده در آینده نزدیک هیات امناء در موسسه استقرار خواهد یافت:

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

رتبه علمی

مسئولیت در هیئت امناء

1

احمد آزرم نیا

دکترا

حقوق عمومی

استادیار

نماینده هیئت موسس

2

محمد علی نجفی قائم مقامی

دکترا

علوم عرب

استادیار

نماینده هیئت موسس

3

مسعود نائب عباسی

کارشناسی ارشد

آبخیزداری

مربی

نماینده هیئت موسس

4

دکتر مجید زنجیردار

دکترا

مدیریت بازرگانی

استادیار

عضو هیئت علمی

5

دکتر ولی الله خلیلی

دکترا

جبر

استادیار

عضو هیئت علمی

6

دکتر جعفر ناجی حمودی

دکترا

مخازن نفت

استادیار

عضو هیئت علمی

7

دکتر ابراهیم ابراهیمی

دکترا

الهیات

استادیار

روحانی

8

 

 

 

 

نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری

9

 

 

 

 

نماینده استاندار استان مرکزی

 

و اکنون منتظر هستیم که پس از  تصویب هیئت امنا و مشخص شدن رئیس هیئت امنا و رئیس موسسه سایر مسئولین اجرائی موسسه را نیز به طور قطعی مشخص و اعلام نمائیم.

وضعیت آموزشی :

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی مهر اراک که از سال 1386 فعالیت خود را آغاز نمود تا سال تحصیلی 1391 روند توسعه نسبتا خوبی داشته است و در سال شروع دو رشته کاردانی و یک کارشناسی ناپیوسته داشته است و هم اکنون در 6 رشته کارشناسی ناپیوسته و در 3 رشته کاردانی مبادرت به پذیرش دانشجو می نماید.

 

 تعداد مجوزهای اخذ شده در سال تحصیلی 87-1386 تا سال تحصیلی 92-91

مقطع

سال 1386

سال 1387

سال 1388

سال 1389

سال 1391

کارشناسی نا پیوسته معماری

1

 

 

 

 

کاردانی کامپیوتر نرم افزار

1

 

 

 

 

کاردانی کامپیوتر سخت افزار

1

 

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی الکترونیک

 

1

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته ict

 

 

1

 

 

کارشناسی ناپیوسته عمران عمران

 

 

1

 

 

کاردانی برق

 

1

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 

 

 

1

 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر سخت افزار

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

آمار دانشجویان و فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی مهر اراک

نام رشته

ورودی سال تحصیلی 91-90

ورودی سال تحصیلی 92-91

ورودی سال تحصیلی 93-92

جمع کل دانشجویان

جمع کل فارغ التحصیلان تا پایان بهمن 92

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

کارشناسی نا پیوسته مهندسی معماری

21

29

50

32

49

81

48

29

77

101

107

208

222

223

445

کارشناسی نا پیوسته مهندسی الکترونیک

3

9

12

11

53

64

7

59

66

21

121

142

62

242

304

کارشناسی نا پیوسته  مهندسی عمران

1

6

7

5

78

83

5

55

60

11

139

150

31

195

226

کارشناسی نا پیوسته مهندسی ict

1

3

4

2

8

10

-

-

-

3

11

14

42

124

166

کارشناسی نا پیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزار

3

12

15

37

38

75

23

38

61

63

88

151

69

79

148

کارشناسی نا پیوسته مهندسی کامپیوتر سخت افزار

-

-

-

7

9

16

-

-

-

7

9

16

-

-

-

کاردانی برق الکترونیک

2

1

3

4

6

10

-

-

-

6

7

13

49

100

149

کاردانی کامپیوتر نرم افزار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

25

45

کاردانی کامپیوتر سخت افزار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

35

56

جمع کل

31

60

91

98

241

339

83

181

264

212

482

694

516

1023

1539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به جدول دانشجویان شاغل به تحصیل نشان می دهد که اکثر دانشجویان این موسسه 7/94% در مقطع کارشناسی ناپیوسته    تحصیل هستند و 3/5 % در مقطع کاردانی ادامه تحصیل می دهند که حدود 69 % از دانشجویان این موسسه را پسران تشکیل می دهند و 31% مربوط به دختران می باشد. و کلا 58% از دانشجويان بومي استان مركزي مي باشد و 42% را داشجويان غير بومي می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به جدول داشتن آموختگان و با توجه به آمار دقیق سازمان سنجش سالانه حدود 7% از فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در دانشگاههای دولتی در مقطع ارشد پذیرفته می شود و با آمار تقریبی 23 % در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد پذیرفته می شوند و آمار فارغ التحصیلان نشان می دهد که در این موسسه درصد فارغ التحصیلان پسر 66% و فارغ التحصیل دختر 36 % می باشند.

اعضای هیئت علمی :

 

اعضای هیئت علمی یکی از شاخص های اصلی هر موسسه می باشد که این موسسه کوشش می نماید که بتواند اعضائی را جذب کند که بومی باشند تا بتوانند بصورت تمام وقت و مفید در خدمت دانشجویان باشند که خوشبختانه در سال 91مجوز استخدام 6 نفر عضو هیئت علمی دریافت گردید و امید است در فراخوان بهمن 91 نیز بتوانیم این روند را ادامه دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ترکیب اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی 93-92

رتبه علمی

تمام وقت

مدعو

جمع

استادیار

5

3

8

دکترا

 

3

3

مربی

7

56

63

جمع

12

62

74

 

فضای کالبدی و امکانات و تجهیزات

مکان فعلی موسسه در زمینی به مساحت 4500 متر مربع و زیر بنای مفید 2100 متر مربع می باشد ، موسسه علاوه بر فضای استیجاری موفق شده است زمینی به مساحت 20 هکتار (200000 متر مربع ) در جاده خمین جنب ایستگاه پست برق انجیرک با همکاری استانداری استان مرکزی در اختیار بگيرد. در نظر است در این زمین با مساحتی حدود 20000 متر مربع ساخت و ساز داشته باشیم كه در صفحات بعد به ریز آن توجه شده است كه نقشه برداري و طراحي ساختمان آن در دست اقدام است.

جدول فضا های کالبدی موجود (آموزشی ، آزمایشگاهی و کارگاهی و اداری ....) به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

 

وضعیت موجود آموزشی ،کارگاهی،آزمایشگاهی، اداری و مالی و برنامه 5 ساله آينده

جمع

فضای پیش بینی شده

مساحت موجود

تعداد موجود

عنوان

ردیف

مساحت

تعداد

مساحت

تعداد

3300

1010

610

410

560

560

2080

2200

1120

2000

4000

1000

660

620

600

1370

47

20

11

5

3

3

12

48

4

2

2

1

2

2

1

2100

900

480

350

500

500

2000

2000

1000

2000

4000

1000

600

600

600

1370

30

15

8

4

2

2

8

40

2

2

2

1

2

2

1

1200

110

130

60

60

60

80

200

120

 

 

 

60

20

17

5

3

1

1

1

4

8

2

 

 

 

2

1

کلاس

آزمایشگاه

کارگاه

سایت رایانه ایی

کتابخانه

سالن مطالعه

فضای دانشجوی فرهنگی

اتاق اداری

سالن غذا خوری

سالن اجماع

سالن ورزشی

آمفی تئاتر

نمازخانه

بوفه

مهمانسرا

سایر فضاها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

22100

 

20000

 

2100

 

جمع

 

آمار ثبت نام دانشجویان موسسه آموزش عالی مهر از سال 1386 لغایت 1391

رشته تحصیلی

86

87

88

89

90

91

کاردانی

861

862

871

872

881

882

891

892

901

902

911

912

نرم افزار

29

-

18

2

-

-

9

-

-

-

-

-

سخت افزار

32

1

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

برق

-

-

55

22

55

-

39

-

19

-

16

-

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری

93

-

101

1

101

1

82

32

59

55

70

25

الکترونیک

-

-

78

22

98

1

70

26

52

16

72

11

ict

-

-

-

-

78

2

74

25

48

-

13

-

عمران

-

-

-

-

107

1

80

25

44

-

68

21

نرم افزار

-

-

-

-

-

-

77

26

58

18

67

26

سخت افزار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار معرفی شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور از سال تحصیلی 1386 لغایت 1391

رشته تحصیلی

86

87

88

89

90

91

کاردانی

861

862

871

872

881

882

891

892

901

902

911

912

نرم افزار

68

20

95

-

42

-

23

-

12

-

-

-

سخت افزار

53

26

136

-

15

-

18

-

8

-

-

-

برق

-

-

158

-

178

-

162

-

66

-

80

-

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری

103

-

105

-

120

-

105

40

78

55

128

-

الکترونیک

-

-

107

-

120

-

105

40

81

16

118

-

ict

-

-

-

-

121

-

106

41

78

-

21

-

عمران

-

-

-

-

121

-

105

41

78

-

131

-

نرم افزار

-

-

-

-

-

-

106

41

78

18

113

-

سخت افزار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهديد ها ( موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ، غيردولتي مهراراك )

 نقاط قوت

1)- معرفي اعضاء هيات امناء ، تصويب اساسنامه ، ثبت شركت ،

2)- برعهده داشتن مسئوليت اجرايي موسسه توسط اعضاي هيات موسس با توجه به تحصیلات و سوابق اجرایی آنان

3)- داشتن سابقه علمي و اجرايي مناسب اعضاي هيات موسس در دانشگاههاي دولتي

4)- تلاش و توجه خاص ويژه مسئولين موسسه به پيشرفت و توسعه كمي و كيفي

5)- وجود نيروهاي كارآمد و متخصص و با تجربه اعم از كاركنان اداري و اعضاي هيات علمي

6)- ثبات مديريت در موسسه

7)- هماهنگي ، همدلي و تعامل ميان مسئولين موسسه 

8)- ارتباط صميمي و دوستانه ميان كاركنان با يكديگر و با مسئولين موسسه

9)- استفاده از خدمات اعضاي هيات علمي با تجربه

10)- برخورداري از هيات علمي متناسب در رشته هاي تحصيلي

11)- وجود دانشجويان با انگيزه و داراي پايه علمي مناسب و پذيرش قابل توجهي از آنان در مقاطع تحصيلي بالاتر در دانشگاههاي دولتي و آزاد اسلامي

12)- سلامت فضاي فرهنگي و اجتماعي موسسه

13)- تعامل و هماهنگي مطلوب با دانشگاه منتخب استان و ديگر موسسات آموزش عالي ، غيرانتفاعي در سطح استان

14)- استفاده بهينه از سيستم هاي مكانيزه در حوزه آموزش و امور مالي

15)- داشتن استراتژي بلند مدت موسسه

16)- برنامه ريزي دقيق و منظم و منسجم آموزشي به منظور استفاده بهينه از كلاسها ، فضا و امكانات آموزشي

17)- اخذ نتايج مثبت از ارزيابي هاي انجام شده ساليانه دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه منتخب استان

18)- افق ها و مسير حركت آينده موسسه آموزش عالي  شامل راهبردها ، راهکارها را مشخص نموده و این امر موجب شناسایی نقاط ضعف و قوت و تجزيه و تحليل امور و همچنين تشخيص انحراف از مسير راه خواهد شد.

19)- فراهم نمودن شرايط و فرصت ها براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان ، و ايجاد نگرش مطلوب در آنان و ارتقاء سطح تعهد و رضايت شغلي آنان شده و زمينه بهره وري پژوهش و تحقيق را افزايش مي دهد.

20)- تحقق اهداف و برنامه ها موجب كاهش هزينه هاي فعاليت اعم از منابع مالي ، فيزيكي ، انساني مي شود و از هدر رفتن زمان ، فعاليت و سرمايه جلو گيري مي كند.

از اين روي تدوين برنامه جامع توسعه اي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي امري ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود.

 

 

 

 فرصتهاي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مهراراك

1- موفقيت در احراز جايگاه مناسب در مجموعه موسسات مشابه در سطح استان

2- توجه سند آمايش آموزش عالي استان به موسسات غيردولتي ، غيرانتفاعي

3- موقعيت مكاني مناسب

4- استفاده از اساتيد تمام وقت و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي معتبر داخلي در امر تدريس دانشجويان

5- تعامل و هماهنگي با بخش هاي غيردولتي ، صنعتي ، شهرداري و ...

6- حمايت دولت از بومي سازي پذيرش دانشجو

7- وجود مراكز آموزش عالي و علمي متعدد در منطقه

8- تعامل و هماهنگي مطلوب با دستگاههاي اداري استان

9- وجود فرصتهاي مناسب آموزشي در استان و ضرورت ايجاد رشته هاي جديد متناسب با بازار اشتغال به كار

تهديد هاي موسسه آموزشي عالي ، غيرانتفاعي ، غيردولتي مهراراك

1- عدم انطباق شهريه هاي دانشجويان با ميزان تورم جامعه

2- رشد نامتوازن آموزش عالي ، غيردولتي ، غيرانتفاعي

3- عدم نظارت كافي بر خروج دانش آموختگان دانشگاهي كشور

4- پيچيدگي در فرآيند جذب متمركز اعضاي هيات علمي

5- دانشگاه پيام نور و گسترش بي رويه آن

6- دانشگاه آزاد اسلامي و رشد بي رويه آن

7- كاهش جمعيت داوطلب ورود به آموزش عالي كشور

 

 

اهداف موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی مهر اراک در پایان برنامه 5 ساله استان مرکزی

با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش های مختلف و با عنایت به اینکه این موسسه از ابتدای تاسیس         (سال 1386) در گروه فنی و مهندسی فعالیت نموده جهت استفاده بهینه از این تجربه 5 ساله و زیر ساختی که در را بطه با تجهیزات و امکانات آماده نموده است ابتدا توسعه بخش فنی و مهندسی و سپس توسعه رشته های علوم انسانی را در نظر گرفته ایم به طریقی که با خواست خداوند متعال بتوانیم در پایان برنامه 5 ساله در مقطع کارشناسی 3% ، در مقطع کارشناسی ارشد 5/1 % و در مقطع دکتری 5/0% میزان توسعه آموزش عالی استان مرکزی را بخود اختصاص می دهیم.

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir