فرم های آموزشی

الف) گزارش کارآموزی:

      دانشجویان کارآموز می باید پس از اتمام دوره کارآموزی (240 ساعت) فرم مندرج در نشانی ارائه شده را جهت تکمیل به مسئول واحد کارآموزی ارائه داده و سپس تسلیم مدیر گروه مربوطه کنند:   فرم گزارش کارآموزی

 

 ب) فرم نمره کارآموزی مختص رشته  مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

    دانشجویان رشته م.ت عمران-عمران فرم نمره مندرج در نشانی ذیل را جهت ثبت نمره تسلیم استاد کارآموزی کنند:  

 فرم نمره کارآموزی رشته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

 

پ) فرم اعلام نمره درس پروژه بتن رشته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

      فرم اعلام نمره درس پروژه بتن م.ت عمران-عمران

 

ت) فرم اعلام نمره درس پروژه فولاد رشته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

     فرم اعلام نمره درس پروژه فولاد رشته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

 

ث) فرم تصویب و اعلام نمره درس پروژه رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

   فرم تصویب و اعلام نمره درس پروژه رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

ج) فرم  تصویب و اعلام نمره درس پروژه رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

  فرم تصویب و اعلام نمره درس پروژه رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 

چ) فرم  تصویب و اعلام نمره درس پروژه رشته مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

    فرم تصویب و اعلام نمره درس پروژه رشته مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

 

ح) فرم  تصویب و اعلام نمره درس پروژه رشته ICT

   فرم تصویب و اعلام نمره درس پروژه رشته ICT

 

خ) درخواست فرم نمره طرح نهائی ( پروژه پایانی ) رشته مهندسی تکنولوژی معماری

   دانشجویان رشته م.ت معماری می باید حداقل یک هفته پیش از تاریخ تحویل پروژه فرم مندرج در نشانی ذیل را پس از تکمیل تحویل واحد آموزش دهند:  

    ارائه درخواست فرم نمره طرح نهائی(پروژه پایانی)

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir