کاردانی مدیریت بازرگانی

چارت درسی رشته کاردانی مدیریت بازرگانی : کاردانی مدیریت بازرگانی

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir