اطلاعيه

 

 

اطلاعيه

به اطلاع  دانشجويان معماري كه درس طرح نهايي را اخذ نموده اند ميرسانيم طي نامه شماره 32606 مورخ 94/4/31 دانشجويان ملزم هستند در هر نيمسالي كه درس طرح نهايي را اخذ مينمايند در همان نيمسال آنرا ارايه و نمره خود را كسب كنند در غير اينصورت در نيمسال بعد درس مجددا اخذ خواهد گرديد.

موسه آموزش عالي مهر اراك

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir